logo.png

Úvodní stránka | Stavební činnost | Ostatní služby | Úklidové práce | Reference | Fotogalerie | Kontakt

 

 

činnosti technického dozoru:

 

Technická správa stavby

 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcíkteré budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Kontrola rovinností a výšek stavby
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)

 

Finanční správa stavby

 • Kontrola zjišťovacích protokolůdaňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu vícepracíjejich nároků dle smlouvy o dílooprávněnosti a požadované ceny

 

Časová správa stavby

 • Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo - Harmonogram prací
 • Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících 

 

Administrativní správa stavby

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli - vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
 • Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálůrozvodůzařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cenatermíntechnické řešení)
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem
 • Uplatňování případných reklamací stavebníka v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek
 • Asistence stavebníkovi při vyřízení záboru ve veřejném prostranství 

 

 

JAK TO FUNGUJE?

 

·         Při podpisu smlouvy s dodavatelem stavby ustanovíte osobu pověřenou technickým dozorem.

·          Ta Vás v celém průběhu realizace zastupuje v jednánídodavatelem stavby, kontroluje postup a kvalitu prací.

·          V průběhu stavby také kontroluje vedení stavebního deníku a provádí zápisy.

 

 

M & L – STAVEBNÍ ČINNOST

·         Telefon: 702 509 189 , 732 137 127

·         E-mail: info@ml-stavebni.cz